Статут

Статут

СТАТУТ ЄВРОКЛУБУ «TEAM»

1.Загальні положення.

1.1.ЛІЦЕЙНИЙ Євроклуб створений з метою:

 • формування в учнів демократичних цінностей, почуття європейської єдності;
 • підготовки учнів до життя та праці в об’єднаній Європі;
 • виховання молоді в дусі спільних європейських цінностей, встановлення

партнерських стосунків із європейськими молодіжними неполітичними організаціями;

 • вивчення історії, культури, принципів функціонування європейських

інституцій, етапів економічного та політичного розвитку країн Європейського Союзу;

 • виховання лідерських якостей у молодого покоління;
 • проведення тематичних заходів про країни ЄС;
 • ознайомлення учнів із життям людей в інших країнах;
 • заохочення до вивчення іноземних мов;
 • налагодження контактів з іншими європейськими клубами в Україні та за кордоном;
 • формування нового покоління свідомих європейців.

1.2. Основні завдання:

 • проведення роботи по активізації навчального, творчого, наукового потенціалу учнів, розвитку й формування національної самосвідомості;
  • накопичення та поширення інформації про Європейський Союз(історія, структура, сучасний стан розвитку) серед молоді;
 • обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн-членів ЄС.

1.3. Основні напрямки і форми роботи Євроклубу:

 • проведення дебатів на європейські теми;
 • інформування шкільної й місцевої спільноти (стінгазети, статті  європейської тематики);
 • підготовка виставок на європейську тематику;
 • святкування Дня Європи;
 • організація презентацій, вечорів європейської поезії;
 • проведення наукових конференцій; підготовка та проведення членами Євроклубу лекцій для учнів шкіл;
 • пошук груп підтримки, партнерів і спонсорів у місцевому середовищі,

державних установах;

 • співпраця із засобами масової інформації;
 • зв’язок із європейськими партнерами;
 • налагодження роботи в мережі євроклубів України та міжнародній мережі;
  • організація та налагодження листування зі школами європейських країн;
  • участь у проведенні круглих столів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей щодо принципів діяльності

ЄС та його структур;

 • сприяння вивченню іноземних мов країн-членів Євросоюзу;
 • участь у міжнародних конкурсах і проектах;
 • участь у виставках, мистецьких заходах, присвячених ЄС;
 • підготовка та проведення пізнавально-розважальних заходів для ознайомлення з культурою країн-членів Євросоюзу;
 • навчання ефективному спілкуванню та захисту прав дітей і молоді.
  2. Членство, права та обов’язки

2.1. Членство в Євроклубі

 • членами Євроклубу можуть бути діти віком від 10 до 17 років, які визнають Статут Євроклубу, його цілі та завдання, виявили своє бажання до активної творчої праці й готові виконувати покладені на них обов’язки;
 • прийняття у члени євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів Євроклубу;
 • членство у Євроклубі може бути припинене добровільно за поданою заявою;
 • членство у Євроклубі може бути припинене шляхом виключення за рішенням загальних зборів Євроклубу:
 • за порушення (не виконання) умов Статуту про діяльність молодіжного Євроклубу, рішень керівництва;
 • за дії чи поведінку, яка дискредитує євроклуб та ідеї громадського руху;
 • повторний прийом можливий не раніше ніж за два місяці після затвердження рішення про виключення з органів євроклубу;
 • членство у євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

2.2. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ МАЮТЬ ПРАВО:

 • брати участь у формуванні керівних органів, обирати й бути обраними до складу виборчих органів євроклубу;
 • ініціювати заходи, проекти із залученням усіх членів євроклубу або окремих учнів;
 • користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб;
 • представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

2.3. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • брати активну участь у громадській роботі;
 • виконувати вимоги Статуту, розпорядження керівництва тощо;
 • звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу про свою діяльність;
 • сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу;
 • дотримуватися високої культури спілкування з колегами, керівниками, викладачами;
 • дорожити честю євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.
 1. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО

3.1. Загальні збори Євроклубу

 є вищим органом управління (беруть участь усі члени Євроклубу). Загальні збори є легітимними за умови присутності щонайменше половини членів Євроклубу.

3.2.Повноваження загальних зборів:

 • ухвалення змін до даного Статуту;
 • визначення головних напрямів діяльності Євроклубу, ухвалення плану роботи;
 • обрання Президента Євроклубу;
 • прийом нових членів;
 • ухвалення рішення про розпуск Євроклубу;
 • ухвалення інших рішень щодо діяльності Євроклубу.

3.3. Загальні збори членів Євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на три місяці (відповідно до плану роботи); частіше - за ініціативою Президента Євроклубу чи за пропозицією його членів. Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.

3.4. РАДА ЄВРОКЛУБУ

є керівним органом у період між зборами і скликається не рідше одного разу на місяць.

3.5. до Ради Євроклубу входять:

 • керівник Євроклубу (учитель);
 • заступник керівника Євроклубу (особа, якій виповнилося 18 років, студент);
 • Президент Євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодший 12 років);
 • член Євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодший 12 років).

3.6. Члени Ради Євроклубу здійснюють свою роботу на громадських засадах.

 1. КЕРІВНИК ЄВРОКЛУБУ:
 • здійснює керівництво Радою Євроклубу;
 • розподіляє обов’язки між членами Ради;
 • представляє Євроклуб у відносинах із будь-якими юридичними та приватними особами на Україні і за кордоном, укладає угоди, договори та інші операції;
  5. Президент Євроклубу

5.1. Президента обирають загальні збори євроклубу шляхом таємного голосування на один рік.

5.2. Президент євроклубу та його секретаріат керують та організовують поточну роботу євроклубу в період між загальними зборами.

5.3. Президенту євроклубу надано право представляти інтереси євроклубу.

5.4. Повноваження Президента євроклубу та членів його секретаріату

припиняють у разі:

 • добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої письмовою заявою та представленої на загальних зборах євроклубу;
  • прийняття рішення загальних зборів членів євроклубу.