Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Тут росте українців нове покоління, 
Тут талант виростає на ниві добра, 
Світло знань понесем у майбутні століття, 
Доведем, що освіта - основа життя.

ЛІЦЕЙНА РЕСПУБЛІКА В ДІЇ

 • Наш девіз: життя, сучасність, інтелект, наука, відкриття, натхнення, творчість.
 • У діяльності ЛР змодельовано систему демократичної держави з усіма відповідними традиціями і правилами.
 • Всебічно підтримується ініціатива та активність учнів, їх прагнення до лідерства.
 • Завдання самоврядування: навчати демократії, формувати демократичні принципи і засади, розвивати демократичну культуру, соціальну активність.
 • Засади діяльності: самостійність, активність в організації колективної творчої діяльності, поєднання самодіяльності дітей з психолого-педагогічним супроводом, соціально значущі ініціативи, повага педагогів до думок та рішень учнівського самоврядування, відкриття  лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності.

 

СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ ЛІЦЕЙНОЇ РЕСПУБЛІКИ

         
 
       Учнівське самоврядування – передусім входження людини у світ спілкування з іншими людьми, формування системи цінностей. 
 
     Учень набуває певного життєвого, соціального досвіду, формує організаторські вміння, креативні риси, сприяє впровадженню нового підходу до розвитку лідерства, приділяючи особливу увагу засвоєнню цінностей поведінкових установок і навичок необхідних як для підвищення якості свого життя, так і для вирішення завдань сучасного суспільства – культури миру, прав людини, подолання негативних тенденцій у середовищі. 
 
     В основі виховної роботи Городищенського економічного ліцею є концепція особистісно-орієнтовного виховання та педагогіка і психологія життєтворчості, які передбачають активне залучення учня до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги і взаєморозуміння. 
 
       Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості як толерантність, критичність і конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу. 
 
       І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями і існує для учнів. 
 
      Основними шляхами у підвищенні активності і ролі учнівського самоврядування ми вважаємо: 
 • надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності; 
 • активне залучення учнів до всіх сфер учнівського колективу; 
 • поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих – кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтву управління; 
 • збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально значущих ініціатив; 
 • наділення учнів реальними правами і обов’язками; 
 • повага педагогів до думок та рішень учнівського самоврядування, його органів; 
 • відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності; 
 • використання можливостей учнівського самоврядування як превентивного феномену у попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному середовищі. 
    Створюючи модель учнівського самоврядування, ми прагнули втілити в життя мрію про дитячу самостійність, про можливість повної самореалізації. Саме тому і народилась ідея створення мікромоделі нашої держави – Ліцейної республіки – метою якої є залучення широкого загалу учнів до управління ліцейним життям. 
 
     Дуже важливим кроком у становленні нашої моделі, стало створення Конституції Ліцейної республіки, яка була розроблена і затверджена депутатами Парламенту І скликання і ухвалена всіма учнями на ліцейному референдумі. Це дає можливість виховувати в учнів правову культуру громадянина України, яка формується передусім на основі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків. 
 
     За Конституцією Ліцейна республіка є президентсько – парламентською.
 
     Президент Ліцейної Республіки обирається із числа учнів терміном на один рік. Проводяться демократичні вибори Президента Ліцейної Республіки, яким передує активний період передвиборної агітації. Вибори забезпечують великий виховний потенціал. Кандидати у Президенти та їхні команди готують передвиборні програми, які захищають перед виборцями. Конкуренція завжди висока. Обговорення висунутих програм, цікаві змістовні запитання учнів засвідчують високий інтерес до організації навчально-виховного процесу. 
 
     Цікавою, пізнавальною і хвилюючою для учнів ліцею є церемонія інавгурації Президента Ліцейної Республіки. Президент приймає присягу, текст якої склали самі учні. Така форма роботи дає великий емоційний ефект для формуванні в учнів правосвідомості. 
 
   Виконавчий та законодавчий орган є Президентська Рада Ліцейної республіки, що створюється для формування учнівського самоврядування. Депутати до Президентської Ради обираються президентом шляхом консультацій та обговорення кандидатур в учнівському та учительському колективах не пізніше 2-х тижнів після виборів президента ліцею. Президентська Рада працює упродовж усього навчального року, її засідання відбуваються у міру необхідності, але не менше 3 засідань у семестр. 
 
     Президентська Рада складається із верхньої палати і нижньої.
 
     До верхньої палати Президентської Ради входять: 6 депутатів - відповідальних за структурні підрозділи Ради (сектор освіти, сектор внутрішніх справ, сектор зовнішніх справ, сектор культури та спорту, сектор "Прес-служба", сектор фінансів). Нижня палата Президентської Ради - старостат (6 старост). 
 
  Президентська Рада обирається на один рік, але за статтею 33 президент може розпустити Верхню палату. Після розпуску повноваження Президентської Ради автоматично переходять на старостат. Після розпуску Президентської Ради обрання нових членів відбувається протягом місяця. Президентська Рада організовує роботу ліцейського самоврядування і керує роботою секторів. 
 
     У Ліцейній Республіці діє 6 комітетів. 
 
   Комітет освіти стежить за успішністю навчання учнів, разом з Міністерством культури і відпочинку проводять акції, що сприяють зацікавленню навчальним процесом. 
 
    Комітет внутрішніх справ займається підтриманням внутрішнього порядку в ліцеї, стежить за зовнішнім виглядом та поведінкою учнів, розв’язує конфліктні ситуації до того, як їх буде передано на розгляд суду Честі, опікується озелененням класів, території ліцею, організовує акції щодо збереження навколишнього середовища. 
 
     Комітет культури та спорту організовує та проводить у ліцеї масові культурні заходи, займається організацією та проведенням спортивних змагань, веде пропаганду здорового способу життя. 
 
     Комітет зовнішніх справ налагоджує та підтримує зв’язки з іншими школами та організаціями міста Городища, займається проведенням переговорів щодо праці та взаємодопомоги, організацією доброчинних акцій, а також надання допомоги людям похилого віку, ветеранам Великої Вітчизняної війни, інвалідам. 
 
     Комітет прес-служби складається з прес – центру та соціологічного агентства. Прес – центр видає газети, які інформують про роботу влади Ліцейної Республіки, про новини ліцейного життя. Соціологічне агентство вивчає громадську думку учнів з актуальних питань ліцейного життя та болючих проблем сьогодення. 
 
     Комітет фінансів займається організацією роботи економічних компаній, формування бюджету Ліцейної Республіки.
 
    Важливим завданням громадян Ліцейної Республіки є забезпечення в навчальному закладі єдиного інформаційного простору. Випуски багатотиражної ліцейної газети «ЛіГа» стали першопоштовхом багатьох ініціатив та виявом громадянської думки ліцейного колективу.
 
    Органами судової влади є суд Честі Ліцейної Республіки. Голову суду Честі призначає Президент Ліцейної Республіки за згодою Парламенту, який у свою чергу, призначає двох суддів, одним із яких є вчитель. Також обирається 6 присяжних. За наявності в Ліцейній Республіці певних конфліктних ситуацій, які можуть бути розв’язані двома конфліктуючими сторонами, кожна з цих сторін має право подати позов до суду Честі Ліцейної Республіки. Суд має розглянути позов протягом шести робочих днів. Якщо суд вважатиме його обґрунтованим, то має відбутися засідання суду Честі. У разі іншого рішення позов не розглядатиметься.
 
   Ліцейна Республіка має свою символіку і герб, прапор, гімн, валюту (екони). 
 
   Ефективна організація учнівського самоврядування може відбутися лише за підтримки і допомоги дорослих. Тому у ліцеї співпрацює «трикутник»: діти – батьки – вчителі. Педагоги – консультанти (закріплені за кожним міністерством) допомагають органам самоврядування підготувати обґрунтовану перспективу розвитку діяльності у позашкільний час, консультують членів міністерств з окремих питань життєдіяльності учнів. Класний керівник є консультантом з певного виду учнівської діяльності в межах класу. Ініціаторами різноманітних справ у класі і ліцеї виступають учні. 
 
   Співпраця учнівського самоврядування з батьківською громадою з кожним роком стає продуктивнішою. Традиційним стало проведення спільних засідань, на яких учні разом з батьками знаходять шляхи розв’язання тієї чи іншої проблеми. 
 
    Від розвитку свідомості дитини залежить її подальше життя як повноправного члена суспільства та свідомого громадянина, який чітко знає свої права і обов’язки і може вільно орієнтуватися у політичній, економічній чи соціальній ситуації. Діяльність Ліцейної Республіки важлива не тільки для ліцейного сьогодення, а й для майбутнього всіх громадян. Досвід переконливо засвідчує: Ліцейна Республіка – це ефективна форма підготовки суспільством свого гідного і прогресивного майбутнього.